Nezavisni dnevnik Vijesti

Objavjeno: 08.04.2012.
Nezavisni dnevnik Vijesti

Aplikacija za Nezavisni dnevnik Vijesti (www.vijesti.me)
Ova aplikacija omogućava čitanje najsvježijih vijesti sa portala, postavljanje i ocjenjivanje komentara čitalaca, mogućnost dijeljenja na društvenim mrežama i aktivno učestvovanje svih vas kao čitalaca reportera. Kao čitalac reporter, iz aplikacije možete da pošaljete Vašu vijest - ono što ste primijetili, a što mislite da i drugi treba da znaju. Za sve komentare, ideje, sugestije, pohvale i kritike, pišite na
appsupport@vijesti.me. Cilj nam je da ovu aplikaciju kroz verzije učinimo što boljom vodeći se i vašim idejama.
Napomena: Aplikacija je rađena za telefone, ne za tablet uređaje.