Opšti uslovi portala  Mobilni Svijet
Preambula: Sledeći setovi utvrđuju Opšte uslove ("Uslovi") između Studio LASSO ("SL") i korisnika portal Mobilni svijet ("MS-portal "). Korišćenjem portal Mobilni svijet vi se slažete ovim Uslovima.
PROČITAJTE OVE USLOVE PAŽLJIVO PRIJE KORIŠĆENJA APLIKACIJE
Ovi uslovi zamjenjuju sve prethodne usmene i pisane ponude, komunikacije, dogovore i ugovore stranaka u pogledu korištenja usluge. Opis usluga. SL pruža usluge korišćenja portala Mobilni svijet gdje korisnicimogu objavljivati uređaje koje žele da prodaju i da pristupe informacijama o novim modelima u različitim radnjama u Crnoj Gori, dobiju informacije o radnjama i cijenama modela. Takođe, SL pruža usluge za korisnike koji žele reklamirati svoje radnje na MS portalu, gdje će radnje objavljivati svoje polovne i nove modele sa željenim cijenama.
Prihvatanje Uslova. Registracijom za i / ili upotrebom MS-portala na bilo koji način, pristajete na sve odredbe i uslove sadržane u ovom dokumentu ("Uslovi korišćenja") i svim ostalim operativnim pravilima, politikama i procedurama koji mogu biti objavljeni s vremena na vrijeme na portalu mobilnisvijet.me od strane SL, od kojih se svaki može ažurirati s vremena na vrijeme bez prethodne najave, a u skladu sa uslovima navedenim pod sekcijom "Modifikacija Uslova korišćenja", koja se nalazi ispod. 

 

Registracija. Da biste koristili servis, potrebno je da se registrujete putem MS-portala i otvorite nalog sa kojim prihvatate Uslove. U obavezi ste da upišete istinite i potpune informacije pri registraciji (uključujući, ali ne ograničavajući se na svoje ime i prezime, broj telefona, pol i lozinku ćete koristiti za pristup servisu) i da održavate informacije o vašem nalogu precizne i up-to-date. Ukoliko to ne činite, predstavljaće kršenje ovih Pravila korišćenja, što može rezultirati neposrednim gašenjem vašeg MS računa. Vi ste isključivo odgovorni za aktivnosti na vašem nalogu i bićete odgovorni za održavanje povjerljivosti vaše MS lozinke. Nikada nemojte koristiti nalog drugog korisnika bez prethodne izričite dozvole od strane drugog korisnika. U obavezi ste da odmah obavijestite SL u pisanoj formi u slučaju neovlašćenog korištenja vašeg računa, ili nekim drugim sigurnosnim povredama naloga, kojih ste svjesni. Vi garantujete da ste osoba koja je pravno sposobna da formira obavezujući ugovor. SL može, po svom nahođenju, odbiti da ponudi uslugu bilo kojoj osobi ili entitetu i promijeni kriterijume u bilo kojem trenutku.
MS-portal sadržaj. Ovaj servis sadrži sadržaj koji je porijekla od strane SL ili njegovih partnera i takav sadržaj je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim žigom, oznakom usluge, patentom, poslovnom tajnom ili drugim vlasničkim pravima i zakonima, koje poznaje domaće i međunarodno pravo. Vi ćete poštovati sve napomene o autorskim pravima, informacije i ograničenja sadržana u bilo kojem sadržaju na MS portalu. U skladu sa ovim Uslovima korišćenja, SL daje mogućnost svakom korisniku usluga na korišćenje, modifikovanje i reprodukciju sadržaja isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Korišćenje, reprodukcija, modifikacija, distribucija ili skladištenje sadržaja za bilo koju svrhu osim lične, nekomercijalnu upotrebu je izričito zabranjeno bez prethodnog pismenog odobrenja od SL, ili od vlasnika autorskih prava.
Treća lica(strane) pri pružanju usluga. MS portal može dozvoliti povezivanje sa drugim web stranicama, uslugama ili resursima na internetu, i druge web stranice, usluge ili resursi mogu sadržavati linkove stranica. Kada pristupite web stranicama trećih strana, to činite na sopstvenu odgovornost. Te druge web stranice nisu pod kontrolom SL-a, a takođe ste saglasni da SL nije odgovoran za sadržaj, funkcije, tačnost, zakonitost, svrsishodnost ili bilo koji drugi aspekt takvih web stranica ili resursa. Uključivanje takvih linkova ne podrazumijeva odobrenje od SL i vi potvrđujete i slažete se da SL neće biti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan u vezi sa upotrebom ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili kroz takve web stranice ili resurse. 
Raskid. SL može prekinuti pristup svim ili bilo kojem dijelu usluga u bilo koje vrijeme, sa ili bez razloga, sa ili bez prethodne najave, stupanjem na snagu odmah, što može dovesti do oduzimanja i uništavanja svih informacija povezanih sa ličnim članstvom. Ako želite da izbrišete nalog, možete to učiniti tako što ćete se obratiti SL u pisanoj formi putem kontak forma na MS portalu.
Odricanje od garancija.USLUGA SE DOBIJA "KAKO JESTE" I "KAKO JE DOSTUPNA" I BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE. U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA, SL SE IZRIČITO ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEEVANIH. SL NE DAJE GARANCIJU DA ĆE USLUGE BITI BEZ PREKIDA, PRAVOVREMENA, SIGURNA ILI BEZ GREŠAKA. SL, I NJENI DIREKTORI, RADNICI, AGENATI, PREDSTAVNICI, DOBAVLJAČI, PARTNERI I SADRŽAJ USLUGA NE GARANTUJU DA: (A) USLUGA ĆE BITI SIGURNA ILI NA RASPOLAGANJU U SVAKOM KONKRETNOM TRENUTKU ILI LOKACIJI; (B) SVI KVAROVI ILI GREŠKE ĆE BITI ISPRAVLJENE; (C) KOMPLAETAN SADRŽAJ ILI SOFTVER JE BEZ VIRUSA I DRUGIH ŠTETNIH KOMPONENTI I NE ODGOVARAMO ZA MOGUĆI PROBLEM MS PORTALA I VASEG UREĐAJA; ILI (D) KORIŠĆENJE SERVISA ĆE ISPUNITI VAŠE ZAHTJEVE. VAŠE KORIŠĆENJE APLIKACIJE, SAJTA, SERVISA, SADRŽAJA JE ISKLJUČIVO NA VAŠ VLASTITI RIZIK. NEKE JURISDIKCIJE NE DOPUŠTAJU OGRANIČENJA IMPLICITNIH GARANCIJA PA SE OVA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS.
Obeštećenje. Ukoliko na bilo koji način prekršite ova Pravila i oštetite SL, SL zadržava pravo na pravičnu nadoknadu štete i propuštene dobiti, kao i zateznih kamata.
Ograničenje odgovornosti. U najvećoj mogućoj mjeri dozvoljenoj zakonom, SL NEĆE IMATI NIKAKVU obavezu ili odgovornost (ZA BILO KOJI UGOVOR(UKLJUČUJUĆI NEMAR), za bilo kakve slučajne, INDIREKTNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ILI OBAVEZU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, GUBITAK PODATAKA, PRIHOD ILI PROFIT) NASTALU U VEZI SA USLUGAMA, ČAK I AKO JE SL OBAVIJEŠTEN O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA. NIŠTA u ovim Uslovima neće se smatrati isključivim ili ograničiti obavezu po osnovu bilo kakvog obeštećenja koji ste vi inicirali u skladu sa ovim uslovima. RELEVANTNI zakoni ne mogu DOZVOLJAVATI OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ILI SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, TAKO DA SE NAVEDENA OGRANIČENJA MOŽDA NE ODNOSE NA VAS. U takvim slučajevima, SL ODGOVORNOST ĆE BITI OGRANIČENA U najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa VAŽEĆIM ZAKONOM. 
Pravila i ponašanja. Kao uslov korišćenja, neophodno je da ne koristite Usluge za bilo koju svrhu koja je zabranjena ovim Uslovima korišćenja. Vi ste odgovorni za sve svoje aktivnosti u vezi sa MS portalom. Osim toga, vi ćete se pridržavati svih važećih lokalnih, državnih, nacionalnih i međunarodnih zakona i propisa.Nećete (direktno ili indirektno): preduzeti bilo koju radnju koja nameće ili može nametnuti (kao što je određeno od strane SL u ličnom nahođenju) nerazumno ili neproporcionalno veliko opterećenje na SL (ili njegove saradnike, odnosno “treće strane”) infrastrukturu; ometati ili pokušati da ometa pravilno funkcionisanje MS portal ili bilo koje aktivnosti koje se provode na MS portal; zaobilaženje mjera koje SL može koristiti za sprečavanje ili ograničenje pristupa uslugama (ili drugim nalozima, kompjuterskim sistemima ili mrežama povezanim sa MS portalom); upotrebljavati ručne ili automatizovane softvere, uređaje, ili druge procese koje bi prouzrokovali "crawl " ili "spider" bilo koje stranice na MS portalu; modifikovati, prilagođavati, reprodukovati, distribuirati, prevoditi, stvarati izvedene radove ili adaptacije, javno prikazivati, objavljivati, prenamjena, prodavati, trgovati, ili na bilo koji način iskoristi usluge ili stranice sadržaja, osim ako nije izričito odobreno od strane SL; dešifrovati, rastavljati, obrnuti inženjering ili na drugi način pokušati izvući bilo koji izvorni kod ili osnovne ideje ili algoritme bilo kojeg dijela usluga (uključujući bez ograničenja bilo koju aplikaciju ili dodatak), osim kada se važećim zakonima izričito zabranjuje takvo ograničenje; kopirati, iznajmiti, zakupiti, distribuirati ili na drugi način prenijeti bilo koje od prava koja ste dobili ovim Ugovorom; inače preduzimati bilo kakve radnje u suprotnosti sa smjernicama i politikom SL-a. SL zadržava pravo na pristup, čitanje, sačuvanje, i otkrivanje bilo koje informacije za koju SL opravdano smatra da je neophodno da se (I) zadovolji bilo koji važeći zakon, propis, pravni proces ili vladin zahtjev, (II) izvršavaju ova Pravila, uključujući istragu potencijalnih povreda istih, (III) otkrije, spriječi, ili na drugi način odrede prevare, sigurnost ili tehnička pitanja, (IV) odgovori na zahtjeve korisničke podrške, ili (V) zaštite prava, imovina ili sigurnosti MS portala, njenih korisnika i javnosti. 
Odgovornost za Sadržaj. Isključiva odgovornost za sadržaj objavljen na MS portal pada na osobe ili osobu odgovornu za objavljivanje istog. Svi takvi sadržaji moraju biti u skladu sa zakonskim i statutarnim zahtjevima i u skladu sa načelima pristojnosti i objektivnosti. Ako bilo koja osoba zadužena za objavljivanje prekrše gore navedene propise, SL je ovlašćen da odmah izbriše isto.
Mjerodavno pravo. Vi i SL se slažete da bilo koji uzrok akcije koji proizlazi iz ili se odnose na službu mora se istaći u roku od jedne (1) godine nakon što je uzrok nastao; inače, kao uzrok djelovanja će biti trajno zabranjen. Ovi Uslovi korištenja uređuju se i tumače u skladu sa zakonima države Crne Gore i Međunarodnim pravom. Za sve sporove koji se tiču ovih Pravila koriščenja, stranke su saglasne na isključivu nadležnost državnih sudova koji se nalaze u Crnoj Gori. 
Integracija i ništavnost. Ovi Uslovi korištenja su kompletan ugovor između vas i SL u odnosu na servis i korištenje MS portala, usluga, sadržaja ili reklama u linku, i zamjenjuju sve prethodne ili istovremene komunikacije i prijedloge (bilo usmeno, pismeno ili elektronski) između vas i SL u odnosu na MS portal. Ako se utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja neprimjenjiva ili nevažeća, ta odredba će se ograničiti ili umanjiti na nužni minimum, tako da će ovi Uslovi koriščenja ostati u punoj snazi ​​i važenju. Propust bilo koje strane da ostvare bilo koje pravo predviđeno u ovom dokumentu neće se smatrati odricanjem od bilo kakvog daljeg potraživanja na osnovu prava iz Ugovora.
Informacije o autorskim pravima, aplikaciji i zaštitnom znaku. MOBILNI SVIJET je naziv proizvoda, nazivi usluga, slogani ili logotipi navedeni na web stranicama su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci SL. Sve ostale kompanije, nazivi proizvoda ili usluga koriste se samo u svrhu identifikacije i zaštitni su znakovi njihovih vlasnika. Sve informacije, sadržaj, i material koji nudi SL zaštićeni su autorskim pravima i drugim važećim zakonima Crne Gore i drugih zemalja. Niko ne može kopirati, javno prikazivati, modifikovati ili distribuirati takav materijal bez SL ili prethodnog pismenog pristanka vlasnika autorskih prava. Korisnici i druge strane mogu koristiti ove materijale u skladu sa ovim Uslovima i pod ograničenjima navedenim u ovom dokumentu. MS portal i usluge će ostati isključivo vlasništvo SL i njegovih davatelja licence. Aplikacija je zaštićena autorskim pravima, žigom i drugim zakonima Crne Gore i drugih zemalja. 
Razno Ništavnost. Ako bilo koji dio ovih Uslova smatra nevažećim ili neprimjenjivim, nevažeća ili neprimjenljiva odredba će se smatrati zamijenjenom važećom, izvršne odredbe najbliže odgovaraju namjeri originalne odredbe i ostatak Uslova će ostati na snazi. 
Izmjene i dopune. SL zadržava pravo promjene ovih Pravila s vremena na vrijeme. Molimo pogledajte stranice periodično za bilo kakve promjene. Opšti uslovi se mogu pogledati u bilo koje vrijeme online www.mobilnisvijet.me. 
Više sile. Nijedna strana neće biti odgovorna za svaki propust da izvrši svoje obaveze iz ovih Pravila, gdje takav propust je kao rezultat viših sila (uključujući i požar, poplava, zemljotresa, oluja, uragan ili drugih prirodnih katastrofa), rat, invazija, čin stranih neprijatelje, neprijateljstva (bez obzira da li rat objavljen ili ne), građanski rat, pobune, revolucije, pobune, vojni ili uzurpirana vlast ili oduzimanje, terorističkih aktivnosti, sankcija Vlade, blokade, embargoa, radnog spora, štrajka, prekid električne energije, telefona ili internet usluga. 
Uređenje prava. Stranke se slažu da ove odredbe i sva potraživanja ovog Ugovora će se rukovoditi u skladu sa državnim i međunarodnim zakonima države Crne Gore, bez obzira na sukob zakonskih odredbi. 

Kontakt Možete kontaktirati SL na sljedećoj adresi:
Studio Lasso Miljana Vukova 19, Podgorica, Crna Gora

Datum stupanja na snagu:

Politika privatnosti
SL pridaje veliki značaj zaštiti ličnih podataka svojih korisnika. Sve lične podatke (ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i lokacije) unijete od strane korisnika se prikupljaju, čuvaju i obrađuju isključivo u skladu sa zakonskim odredbama o zaštiti podataka. 

Server log datoteke
Iz tehničkih razloga, svaki put kada pristupate web stranici, SL prikuplja

  • Naziv Web pristupa
  • Vrijeme
  • Datum
  • Tip pretraživača i operativnog sistema koji se koristi
  • Stranicu koja je prethodno posjećena
  • IP adresu

Ovi podaci se čuvaju u svrhu gonjenja u slučaju nezakonite aktivnosti, a može se koristiti i za statističke analize za optimizaciju naše Web stranice i aplikacije.
Kolači
Kolačići su male tekstualne datoteke koje omogućavaju prepoznavanje određenog uređaja. Oni se prvenstveno koriste za optimizaciju, jednostavnost korištenja i ponudu naše web stranice. Korisnici mogu izbrisati kolačiće u pretraživaču i spriječiti njihovo skladištenje u budućnosti; Međutim, oni ne mogu biti u mogućnosti da koristite punu funkcionalnost mobilnisvijet.me.

Kontakt
SL nudi svojim korisnicima mogućnost kontaktiranja putem e-pošte (po izboru putem kontakt forme), telefon, ili slično. U ovom slučaju, informacije o identifikaciji korisnika se čuvaju za dalju obradu upita. Ova informacija se ne prenosi trećim licima.

Google Analytics
SL koristi Google Analytics, uslugu web analitike od strane kompanije Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija 94043, Sjedinjene Američke Države (u daljnjem tekstu "Google"), koji pohranjuje kolačiće koje pružaju informacije o upotrebi sajta. Ovi podaci, uključujući IP adresu korisnika, se prenosi na Google serverima.
Prema izjavama Google-a, podaci koji se prikupljaju u Google Analytics-u nijesu povezani sa bilo kojim drugim podacima Google-a.
Korisnici mogu izbrisati kolačiće u pretraživaču i spriječiti njihovo skladištenje u budućnosti;Međutim, oni ne mogu biti u mogućnosti da koriste punu funkcionalnost mobilnisvijet.me.
Korisnici mogu takođe onemogućiti alat analitiku preuzimanjem i instaliranjem preglednika dodati-na raspolaganju od Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Facebook
SL koristi komponente iz Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (u daljnjem tekstu "Facebook") na svojoj internet stranici (npr. Facebook Connect i Facebook social plug-ine). Prilikom pregleda stranica sa takvim komponentama, veza je uspostavljena na Facebook serverima. To omogućava Facebook-u identifikaciju, koji korisnik je posjetio Sajt, i za čuvanje drugih podataka, kao što je IP adresa. Ukoliko je korisnik takođe prijavljen na Facebook, Facebook može povezati podatke sa Facebook naloga korisnika. Ukoliko korisnik želi da spriječi, mora se odjavite sa Facebook-a prije posjetite stranicu.
Više informacija o tome kako Facebook obrađuje podatke možete naći na Facebook Web: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Otkrivanje, opoziv i brisanje
Korisnik ima pravo da  besplatno traži bilo kakve informacije o prikupljanju, obradi ili korištenju ličnih podataka koji se čuvaju o istom, i da zatraži korekciju, blokiranje ili brisanje tih podataka, u mjeri u kojoj ne postoji zakonska obaveza da se zadrže takve podatke.